آغ بولاق Ağbulaq

منيم ديليم اؤلن دئييل !

سه شنبه 19 اردیبهشت 1391

                             منيم ديليم اؤلن دئييل !

                                                                     ( زبان من هرگز نمي ميرد )

                                                                        حسن راشدي : 18 /2 /91

يكشنبه  10 /2/91 در برنامه ۹۰ در حاشيه مسابقه تيم فوتبال تراكتور سازي و پرسپوليس از كودكي كه از طرفداران تيم تراكتور سازي  به حساب مي آيد پرسيده مي شود شعري بخواند و كودك خردسال هم بر حسب عادت ،‌ اشعاري را كه در بين بيشتر خانواده هاي آذربايجاني و حتي در ترانه ها ترنم مي شود و در ورزشگاهها و توسط دهها هزار نفر از طرفداران تيم تراكتورسازي خوانده مي شود بر زبان مي راند كه از پرده تلويزيون نشان داده مي شود : " ديليم اؤلسه من‌ده اؤللم ،  منيم ديليم اؤلن دئييل ، باشقا ديله دؤنن دئييل "‌ كه معناي آن ( اگر زبانم بميرد منهم مي ميرم ، زبان من هرگز نمي‌ميرد  و تبديل به زبان ديگر نمي ‌شود ) است.

شعر و يا شعاري كه نمونه هاي ديگري از جمله : " تورك ديلينده مدرسه    اولماليدير هركسه " ( مدرسه به زبان تركي لازم است بر همه ما) ، " و شعارهاي مشابه ديگري كه در ورزشگاهها و با آهنگ خاص و حركات موزون موجي توسط دهها هزار نفر از طرفداران تيم تراكتور سازي خوانده مي شود و در اصل حرف دل و خواسته و آرزوي هر آذربايجاني و بيش از ۳۰ ميليون نفر ترك در كشور را در خود دارد .

شايد شنيدن نگرانيهاي دههاميليون نفر از جمعيتي كه در ايران زندگي مي كنند و به زبان تركي تكلم مي كنند  از زبان كودك خردسال ، واقعي‌ترين و ملموس‌ترين نگرانيهاي اين قشر عظيم از جامعه باشد كه بي تكلف و  بي ريا و بدور از هرگونه سانسور و استتار و بدون برنامه ريزي قبلي از زبان كودك خردسال جاري مي شود ، اما جاي تعجب اينجاست كه گردانندگان سايت تابناك حتي تحمل شنيدن اين شعر ساده از زبان كودك خردسال آذربايجاني را هم ندارند و آنرا شعار پان توركيستي مي نامند !

معلوم نيست كه آنها چطور مي خواهند اين كودك خردسال را متهم به پان توركيسم كنند كه معناي شعرش " اگر زبانم بميرد منهم مي ميرم ….. " است ؟  در كجاي اين شعر معنا و مفهوم پان توركيستي موجود است و به تعبير تابناك " ضد تماميت ارضي " و " شعار ضد ايراني " است !

با اينهمه امكاناتي كه در اختيار زبان فارسي است  و در ايران كثيرالمله، هيچ زباني از زبان ملل و اقوام  كشور  به جز فارسي  و ارمني در مدارس و دانشگاهها تدريس و تحصيل نميشود و به صورت رسمي و مكتوب به كار گرفته نمي شود  و فرهنگستان عريض و طويل زبان فارسي با آنهمه هزينه و امكانات براي واژه سازي جديد فارسي فعاليت مي كند، باز عده اي نگران مقام و موقعيت زبان فارسي هستند و براي تقويت آن هر چند سال يك بار سميناري با هزينه‌هاي هنگفت و با دعوت از خارجيان ترتيب ميدهند و بورسيه‌هاي زيادي به دانشجويان خارجي داده مي شود و برنامه هاي بسياري كه رديف كردن آن در اين مقاله ممكن نيست .

 اگر با اينهمه امكاناتي كه در اختيار زبان فارسي است و در همه نقاط فارس و غير فارس كشور چشم و گوش كودكان ۲-۱ ساله تا سالخوردگان ۸۰-۹۰ ساله شبانه روز  و ۲۴ ساعته با زبان فارسي صوت و تصوير باران مي شود ، باز عده اي  از پايين آمدن موقعيت زبان فارسي  و ضعيف شدن آن احساس نگراني مي كنند ! در اين صورت آيا از زبان اكثريت نسبي جمعيت ايران يعني از زبان تركي كه بيش از ۳۰ ميليون نفر در كشور به اين زبان صحبت مي كنند ولي هيچگونه حق تحصيل و تدريس در مدارس حتي در حد ارامنه ۱۵۰ هزار نفري ايران هم ندارند و نه تنها هيچگونه آثار ادبي ، فرهنگي ، سمعي و بصري با حمايت دولت و يكصدم آنچه براي حمايت زبان فارسي انجام  مي گيرد براي اين زبان در نظر گرفته نمي شود و حتي نامگذاري تركي فرزندان و مغازه ها و موسسات شخصي  در آذربايجان با دهها مشكل و مانع روبرو است ، نبايد مردم آذربايجان و ديگر تركان ايران هيچگونه نگراني از زوال اين زبان قانونمند و غني با آثار جهاني چون كتاب " دده قورقود " داشته باشند ؟

آيا با اينهمه موقعيت ممتاز زبان فارسي در ايران ،‌ آنهايي كه باز نگراني خودرا از پايين آمدن اعتبار وحاكميت زبان فارسي ابراز مي دارند  موضع " ضد تماميت ارضي و يا ضد ايراني " مي گيرند ؟  و يا كساني هستند كه ايران را فقط متعلق به فارسها و همه مردم ايران را فارس تصور مي كنند كه اگر كسي غير از زبان فارسي نگراني خودرا از زبان ديگري از مردم اين كشور كه در حال از بين رفتن است ابراز كند شعار او شعار ضد تماميت ارضي و ضد ايراني فرض مي شود ؟!

اگر كودكي با اين سن و سال متهم به پان توركيسم شود ديگر تكليف بالغين و كسانيكه خواستار برآورده شدن حقوق  زباني و فرهنگي براي بيش از ۳۰ ميليون نفر از ساكنين ترك ايران كه خواستار تحصيل به زبان تركي در مدارس كشور در كنار زبان فارسي و برخورداري از حقوق زباني و فرهنگي برابر و مثل  همكشوريهاي فارس زبان هستند  كاملا روشن است !

 سايت تابناك در اعتراض به نشان دادن تصوير كودك خردسال با شعر ياد شده در برنامه ۹۰ ، در مقاله اي  تصوير جوان تبريزي را در سايت خود به نمايش گذاشته است كه در پلاكاردي كه بر بالاي سرش گرفته ، نوشته شده " خليج تا ابد پارس " .

سايت تابناك نمي تواند بپذيرد آن جوان تبريزي كه نگران تغيير نام " خليج فارس " به نام ديگري است و خواستار ناميده شدن خليج جنوب ايران به نام تاريخي اش است همان جوان چندين برابر نگران از بين رفتن زبان مادري اش بر اثر عدم تحصيل به اين زبان در مدارس آذربايجان هم هست !  اگر آن جوان تبريزي براي همصدا شدن با ديگر همكشوريهايش كه با او همزبان نيستند ولي همدل هستند و در چارچوب كشوري بنام ايران زندگي مي كنند و در شادي و غم هم شريك هستند ، براي دفاع از تثبيت نام " خليج فارس " بر آبراه جنوبي كشور چنين تابلوئي بر بالاي سرش گرفته و از آن دفاع مي كند ، گردانندگان سايت تابناك و ديگراني كه فقط از يك پنجره به مسائل كشور نگاه مي كنند كدام همدلي و همصدايي را با همين جوان و ديگر جوانان و اقشار مختلف مردم آذربايجان از خود نشان داده اند كه نگران از بين رفتن زبان مادري شان هستند و با داشتن جمعيت چند ده ميليوني در اين كشور در حد ابتدايي هم از تحصيل به زبان خود محروم هستند ؟

آيا جواب همدلي و همصدايي آن جوان تبريزي را بايد چنين داد و نتوان شعرخواني كودك خردسال آذربايجاني را در تلويزيون كشور تحمل كرد كه مفهومش نگراني از  مستحيل شدن و از بين رفتن زبان قانونمند و موزون ميليونها انسان تركي كه در ايران زندگي مي كنند هست ؟

ما هنوز نمي دانيم سايت تابناك بر كدام اساس ، شعر اين كودك را بر عليه تماميت ارضي كشور  تفسير مي كند ،  كودكي كه شعر او معناي نگراني از زوال ثروت معنوي تقريبا نصف جمعيت ايران يعني زبان تركي دارد ، كجاي آن معناي عليه تماميت ارضي و كشور است ؟  تماميت ارضي تعريف ، معنا و مفهوم خاص خودرا دارد كه هر درس خوانده اي آنرا مي داند .

براستي اگر زبان فارسي در موقعيت كنوني زبان تركي قرار مي گرفت مسئولين سايت تابناك نگران از بين رفتن اين ثروت معنوي كشور نبودند ؟  

سايت تابناك براي توجيه ادعاي خنده‌دار "ضد تماميت ارضي و ضدايراني" بودن شعر كودك آذربايجاني مي نويسد :

"در حالي كه مقام معظم رهبري در آخرين ديدار با هئيت دولت در تابستان گذشته تاكيد كردند كه زبان فارسي يكي از عوامل مهم ايرانيت است و آذربايجانيها بيشتر از همه به اين زبان خدمت كرده اند و آثار مهم پديد آورده اند،  صدا و سيما و برنامه نود در روز ملي خليج فارس و در حالي كه هزاران شهروند ايران اسلامي به ويژه آذربايجاني جهت دفاع از جزاير هميشه ايراني كوششهاي متعددي را در دستور كار داشتند به يكباره غير مسئولانه‌ترين تصاوير را عليه تماميت ارضي از سوي برنامه نود پخش كرد و تعجب همگان را بر انگيخت . "

مسئولين سايت تابناك بايد اينرا هم بدانند رهبر انقلاب در سال ۷۷ هم تاكيد كردند :

وقتي زبان رنگ غربت گرفت ، طبعا يك مقدار خراب مي شود ، ما بايد در اين جا چنان بنيه زبان را قوي كنيم تا تبديل به زبان ديگري نشود " ( روزنامه كيهان ، شنبه ۳۱ مرداد ۷۷ )

 همچنين ايشان ۱۲ سال پيش و در ديدار  روز يكشنبه مورخ ۱۹/۴/۷۹ با كارگزاران نظام اظهار داشتند :

" … آن كساني كه خيال مي كنند عامل وحدت كشور ما زبان فارسي است ، دلبستگي‌شان  به زبان فارسي يقيناً به قدر بنده نيست ؛ يكصدم تلاشي هم كه بنده براي زبان فارسي كرده‌ام، آنها نكرده‌اند و نخواهند كرد ! عامل وحدت ملت ايران زبان فارسي نيست؛ دين اسلام است ؛ همان ديني كه در انقلاب و نظام اسلامي تجسم پيدا كرد ؛ نتيجه اين مي شود كه ترك زبان هم به زبان تركي خودش مي گويد :‌" آذربايجان اوياخدي ، انقلابا داياخدي  …." (روزنامه كيهان پنجشنبه ۲۳/۴/۷۹ شماره ۱۶۸۴۸)  .

و باز ايشان در همان سال در جمع علما ، روحانيون و فضلاي حوزه  علميه قم نگراني خودشان را در مورد از دست رفتن زبان ملتها چنين بيان كردند:

" … يك ملت زبان خودرا كه از دست داد، يعني از گذشته خود ، تاريخ خود ، از سنت‌هاي  خود منقطع و جدا مي شود … " (روزنامه اطلاعات شنبه ۱۶مهر ۱۳۷۹ شماره ۲۲۰۲۹ ) 

با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد آيا شعر اين كودك آذربايجاني غير از بيان صادقانه و معصومانه نگراني ميليونها  آذربايجاني و تركان كشور  در مورد از بين رفتن زبان تركي اين كشور است كه بعضيها حتي تحمل شنيدن اين نگراني از زبان كودك خردسال را هم ندارند !بؤلوم : ديل
یازار : aqbulaqli